Aktieutdelningar och utdelningsportfölj

Det sägs att världens åttonde underverk är ränta på ränta-effekten, det kan du sannerligen uppnå när du investerar långsiktigt i aktier och bygger en utdelningsportfölj med bra tillväxtaktier och stadigt ökande utdelningar. I den här artikeln går vi igenom vad en aktieutdelning är och hur du skapar en bra utdelningsportfölj som kan ge fina passiva utbetalningar.

“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

Warren Buffett

Vad är en aktieutdelning?

utdelningar i euroEtt bolags primära uppgift är att tjäna pengar till ägarna av bolaget. Den vinst som aktiebolaget gör kan antingen användas inom bolaget för att investera vidare eller betala ut en utdelning till aktieägarna.

Aktieutdelning är en utskiftning av kontanter eller andra tillgångar till aktieägarna i ett aktiebolag. I grunden kan utdelningen sägas vara en sorts avkastning och ränta på det kapital som aktieägarna har satsat i bolaget.

Den typ av aktieutdelning som är vanligast är den årliga utbetalningen av en viss del av aktiebolagets vinst och det fria kassaflödet, men även återköp samt inlösen av aktier räknas som utdelning.

Vem får aktieutdelning?

Det är aktieägarna som har rätt till utdelningen. För börsnoterade bolag är den som står registrerad som aktieägare i aktieboken på den så kallade avstämningsdagen berättigad att erhålla utdelning.

Vem beslutar om utdelning och utdelningsnivå?

När bolaget upprättat årsredovisning för det avslutade räkenskapsåret så ska styrelsen lämna ett förslag på hur vinsten ska disponeras, vilket kan vara att bolaget ska betala utdelning. På årsstämman röstar sedan aktieägarna om förslaget ska accepteras.

När betalar bolaget utdelning?

Det brukar finns information i aktiedepån när utdelning betalas ut för bolaget. Det finns några brytpunkter att känna till, vilket är dagar som benämns Sink-dag, X-dag, Avstämningsdag och Utbetalningsdag:

  • Sink-dagen är den sista dagen du kan köpa aktien för att bli berättigad utdelningen.
  • X-dagen infaller efter Sink-dagen vilket betyder att köpare av aktien inte får rätt till utdelning.
  • Avstämningsdagen är den dag som infaller två bankdagar efter årsstämman där beslut om utdelning tas, och den dag du behöver stå som registrerad aktieägare i aktieboken.
  • Utbetalningsdag är dagen utdelningen betalas ut till kontot.

Direktavkastning för aktier med utdelningar

Aktieutdelningens storlek jämfört med aktiekursen är ett viktigt nyckeltal för investerare.

Kvoten mellan utdelningen och aktiekursen brukar kallas för direktavkastning och är ett mått som visar bolagets förmåga till att betala utdelning till aktieägarna .

Många investerare är intresserade av att bolaget kan visa upp en dokumenterad intjäningsförmåga och att denna upprätthålls. Ett aktiebolag som tjänar pengar och har kontanta medel att dela ut är ju ett tryggare alternativ än tillväxtbolag eller forskningsintensiva utvecklingsbolag.

Investerare och placerare som söker en säker avkastning genom utdelning tittar även bakåt i tiden för att undersöka om aktieutdelningen är stabil över tid. Hur ser bolagets historik över utdelning ut, är trenden stigande? Har bolaget lämnat utdelning under många år är det ett gott tecken. Ännu bättre är om utdelningen hela tiden ökar för varje år.

Många investerare ser ett aktiebolags utdelning som ett sätt att få möjligheten att förvärva fler aktier i bolaget utan extra kostnad. Tanken är alltså att återinvestera utdelningen i nya aktier, för vilka man uppbär utdelning det efterföljande året. Genom en sådan strategi utnyttjar man ränta på ränta-effekten på ett bra sätt.

Extrautdelningar och återköp av aktier

Utdelning av ett aktiebolags tillgångar kan även ske i andra former än den årliga aktieutdelningen. Extrautdelningar är utskiftning av en viss procent av aktiebolagets kontanter.

Det finns flera skäl till en extrautdelning som tex en större engångsförsäljning men i grund och botten handlar det alltid om att aktiebolaget har en överlikviditet som inte behöver användas i verksamheten. Överlikviditet som inte ska användas för uppköp av andra bolag eller för utveckling ska förslagsvis delas ut till aktieägarna.

Överlikviditet är inte optimalt för bolag då man eftersträvar en så effektiv kapitalstruktur som möjligt vilket avspeglar sig i de finansiella nyckeltalen.

Återköp av aktier är ett sätt för ett aktiebolag att minska det totala antalet utestående aktier. När aktiebolaget köper sina egna aktier makuleras i princip alltid aktierna.

Återköp gör att de kvarvarande aktieägarnas ägarandelar i bolaget ökar. Eftersom det bara är antalet utomstående aktier som ändras så kommer bolagets vinst per aktie att förbättras, allt annat lika.

På så sätt kan återköp av aktier ses som en form av utdelning till aktieägarna. Det finns också bolag som av skatteskäl återköper aktier som alternativ till att lämna en kontant utdelning.

Bra utdelningsaktier

Det finns utdelningsaktier med hög direktavkastning men låg tillväxt

Utdelningsaktier med låg direktavkastning och hög tillväxt

Säkra utdelningshöjare

Dividend Kings / Champions / Dividend Aristocrats

Preferensaktier

tänka på när du investerar i utdelningsaktier

riskfritt?

fördelar

stabil utdelningstillväxt

Utdelningsaktier med hög direktavkastning

Kalkylator för utdelningsaktier / utdelningsportfölj

Bygg en utdelningsportfölj

Så bygger du en stabil och långsiktig utdelningsportfölj med bra direktavkastning och utdelning som du kan leva av