Aktieutdelningar och utdelningsportfölj

Det sägs att världens åttonde underverk är ränta på ränta-effekten, det kan du sannerligen uppnå när du investerar långsiktigt i aktier och bygger en utdelningsportfölj med bra tillväxtaktier och stadigt ökande utdelningar. I den här artikeln går vi igenom vad en aktieutdelning är och hur du skapar en bra utdelningsportfölj som kan ge fina passiva utbetalningar.

“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

Warren Buffett

Vad är en aktieutdelning?

utdelningar i euroEtt bolags primära uppgift är att tjäna pengar till ägarna av bolaget. Den vinst som aktiebolaget gör kan antingen användas inom bolaget för att investera vidare eller betala ut en utdelning till aktieägarna.

Aktieutdelning är en utskiftning av kontanter eller andra tillgångar till aktieägarna i ett aktiebolag. I grunden kan utdelningen sägas vara en sorts avkastning och ränta på det kapital som aktieägarna har satsat i bolaget.

Den typ av aktieutdelning som är vanligast är den årliga utbetalningen av en viss del av aktiebolagets vinst och det fria kassaflödet, men även återköp samt inlösen av aktier räknas som utdelning.

Vem får aktieutdelning?

Det är aktieägarna som har rätt till utdelningen. För börsnoterade bolag är den som står registrerad som aktieägare i aktieboken på den så kallade avstämningsdagen berättigad att erhålla utdelning.

Vem beslutar om utdelning och utdelningsnivå?

När bolaget upprättat årsredovisning för det avslutade räkenskapsåret så ska styrelsen lämna ett förslag på hur vinsten ska disponeras, vilket kan vara att bolaget ska betala utdelning. På årsstämman röstar sedan aktieägarna om förslaget ska accepteras.

När betalar bolaget utdelning?

Det brukar finns information i aktiedepån när utdelning betalas ut för bolaget. Det finns några brytpunkter att känna till, vilket är dagar som benämns Sink-dag, X-dag, Avstämningsdag och Utbetalningsdag:

Direktavkastning för aktier med utdelningar

Aktieutdelningens storlek jämfört med aktiekursen är ett viktigt nyckeltal för investerare.

Kvoten mellan utdelningen och aktiekursen brukar kallas för direktavkastning och är ett mått som visar bolagets förmåga till att betala utdelning till aktieägarna .

Många investerare är intresserade av att bolaget kan visa upp en dokumenterad intjäningsförmåga och att denna upprätthålls. Ett aktiebolag som tjänar pengar och har kontanta medel att dela ut är ju ett tryggare alternativ än tillväxtbolag eller forskningsintensiva utvecklingsbolag.

Investerare och placerare som söker en säker avkastning genom utdelning tittar även bakåt i tiden för att undersöka om aktieutdelningen är stabil över tid. Hur ser bolagets historik över utdelning ut, är trenden stigande? Har bolaget lämnat utdelning under många år är det ett gott tecken. Ännu bättre är om utdelningen hela tiden ökar för varje år.

Många investerare ser ett aktiebolags utdelning som ett sätt att få möjligheten att förvärva fler aktier i bolaget utan extra kostnad. Tanken är alltså att återinvestera utdelningen i nya aktier, för vilka man uppbär utdelning det efterföljande året. Genom en sådan strategi utnyttjar man ränta på ränta-effekten på ett bra sätt.

Extrautdelningar och återköp av aktier

Utdelning av ett aktiebolags tillgångar kan även ske i andra former än den årliga aktieutdelningen. Extrautdelningar är utskiftning av en viss procent av aktiebolagets kontanter.

Det finns flera skäl till en extrautdelning som tex en större engångsförsäljning men i grund och botten handlar det alltid om att aktiebolaget har en överlikviditet som inte behöver användas i verksamheten. Överlikviditet som inte ska användas för uppköp av andra bolag eller för utveckling ska förslagsvis delas ut till aktieägarna.

Överlikviditet är inte optimalt för bolag då man eftersträvar en så effektiv kapitalstruktur som möjligt vilket avspeglar sig i de finansiella nyckeltalen.

Återköp av aktier är ett sätt för ett aktiebolag att minska det totala antalet utestående aktier. När aktiebolaget köper sina egna aktier makuleras i princip alltid aktierna.

Återköp gör att de kvarvarande aktieägarnas ägarandelar i bolaget ökar. Eftersom det bara är antalet utomstående aktier som ändras så kommer bolagets vinst per aktie att förbättras, allt annat lika.

På så sätt kan återköp av aktier ses som en form av utdelning till aktieägarna. Det finns också bolag som av skatteskäl återköper aktier som alternativ till att lämna en kontant utdelning.

Att Bygga en utdelningsportfölj

- Så bygger du en stabil och långsiktig utdelningsportfölj med bra direktavkastning och utdelning som du kan leva av.

Aktier kan öka i värde. Gör dom det, så blir de som har andelar i företaget rikare. Detta är hur dom flesta ser på aktier och hur dom får kapital att växa.

Men sen finns det en del företag har aktieutdelningar. Detta innebär att man en eller ett par gånger per år får en summa insatt på sitt konto beroende på hur många aktier man äger i bolaget. Historiskt sett har det varit bolag som under flera år varit lönsamma och som inte behöver all sin likviditet för att kunna fortsätta växa. Det här är grunden för att kunna bygga en utdelningsportfölj som man kan leva av.

Vad bör en utdelningsportfölj innehålla

Som alltid när det kommer till investeringar och finansiella tillgångar är det en god idé att sprida sina risker. Det innebär att man inte bara köper aktier i ett företag, utan väljer att köpa i flera olika. Helst ska dessa bolag verka inom olika marknadssegment och regioner. Detta gör att man blir mindre sårbar ifall en marknad eller region går ned i värde, då gör balansen i portföljen att man inte tappar lite mycket i värde.

Oftast förespråkas investmentbolag när det kommer till stabilitet och utdelningar. Och det finns goda anledningar till detta. Investmentbolag investerar i andra företag och det är det dom är experter på. Dessa kan ofta handlas till med en god substansrabatt, vilket innebär att bolagen i deras innehav är värda mer än deras egna aktier.

Investmentbolag är en bra grund i en portfölj baserad på utdelningar. Men det finns mycket mer företag inom olika segment som ger utdelningar. Det generella tipset är att satsa på stabila och mogna bolag i fungerande branscher. Har dom under många år visat stabila resultat och vettiga utdelningar kan det vara värt att plocka in dom i portföljen.

Direktavkastning

Direktavkastning är ett nyckeltal för att bestämma hur hög utdelningen är i förhållande till aktiekursen på årsbasis. Den räknas ut genom att dividera utdelningen med aktiekursen.

Direktavkastningen är viktig i en utdelningsportfölj, särskilt om man vill leva av den. Men det är viktigt att att inte bara basera sina innehav på direktavkastningen. För en alldeles för hög avkastning begränsar framtida tillväxt då inte kapitalet får arbeta vidare i företaget. Därför är en lika intressant indikator på ett bra bolag att dom år efter år höjer sin utdelning. Detta är ett sundhetstecken och innebär att det har hittat en bra modell.

Vad krävs för att leva på utdelningar

Utdelningarna måste på årsbasis överstiga sina förväntade utgifter. Det konceptet förstår de flesta. Men man behöver också ta höjd för inflationen. Inflation innebär att penningvärdet minskar .Riksbanken har som mål att ha ett snitt på drygt 2 %.

En känd regel för att identifiera om man kan leva på sina utdelningar och sin aktieportfölj är den så kallade “fyra procentregeln”. Det innebär att du kan leva på 4% av ditt totala innehav kommer du klara svängningar i börsen och statistiskt sätt kunna leva som ekonomiskt fri.

Denna regel förespråkas av folk inom F.I.R.E (Financial Independence, Retire Early). F.I.R.E är en livsstils rörelse som går ut på att man lever sparsamt och ju större procent av sin inkomst man kan spara, desto tidigare kan man gå i pension. Ett sparande på 75 procent eller mer, innebär att man på mindre än 10 år kan spara ihop 25 gånger sina årliga utgifter. Och då enligt fyra procentregeln kan vara ekonomiskt fri.

Bra utdelningsaktier

Det finns utdelningsaktier med hög direktavkastning men låg tillväxt

Utdelningsaktier med låg direktavkastning och hög tillväxt

Säkra utdelningshöjare

Dividend Kings / Champions / Dividend Aristocrats

Preferensaktier

tänka på när du investerar i utdelningsaktier

riskfritt?

fördelar

stabil utdelningstillväxt

Utdelningsaktier med hög direktavkastning

Kalkylator för utdelningsaktier / utdelningsportfölj