Aktieutdelning - Utdelningar från aktier

Aktieutdelning är en utskiftning av kontanter eller andra tillgångar till aktieägarna i ett aktiebolag. Den typ av aktieutdelning som är vanligast är den årliga utbetalningen av en viss del av aktiebolagets vinst, men även återköp samt inlösen av aktier räknas som utdelning. I grunden kan utdelningen sägas vara en sorts ränta på det kapital som aktieägarna har satsat i bolaget.Vem får aktieutdelning?

Den som står registrerad som aktieägare på den så kallade avstämningsdagen har rätt att uppbära utdelning. Avstämningsdagen är den dag som infaller tre bankdagar efter den bolagsstämma där beslut om utdelning tas.

Aktieutdelningen är ett viktigt nyckeltal för investerare

Aktieutdelningens storlek jämfört med aktiekursen är ett viktigt nyckeltal för investerare. Kvoten mellan utdelningen och aktiekursen brukar kallas för direktavkastning och är ett mått som visar bolagets intjäningsförmåga över tid. Många investerare är intresserade av att bolaget kan visa upp en dokumenterad intjäningsförmåga och att denna upprätthålls. Ett aktiebolag som tjänar pengar och har kontanta medel att dela ut är ju ett tryggare alternativ än tillväxtbolag eller forskningsintensiva utvecklingsbolag.

Investerare och placerare som söker en säker avkastning tittar även bakåt i tiden för att undersöka om aktieutdelningen är stabil över tid. Har bolaget lämnat utdelning under många år är det ett gott tecken. Ännu bättre är om utdelningen hela tiden ökar för varje år.

Många investerare ser ett aktiebolags utdelning som ett sätt att få möjligheten att förvärva fler aktier i bolaget utan extra kostnad. Tanken är alltså att återinvestera utdelningen i nya aktier, för vilka man uppbär utdelning det efterföljande året. Genom en sådan strategi utnyttjar man ränta på ränta-effekten på ett bra sätt.

Extrautdelningar och återköp av aktier

Utdelning av ett aktiebolags tillgångar kan även ske i andra former än den årliga aktieutdelningen. Extrautdelningar är utskiftning av en viss procent av aktiebolagets kontanter. Det finns flera skäl till en extrautdelning men i grund och botten handlar det alltid om att aktiebolaget har en överlikviditet som inte behöver användas i verksamheten. Överlikviditet som inte ska användas för uppköp av andra bolag eller för utveckling kan nämligen lika gärna delas ut till aktieägarna.

Återköp av aktier är ett sätt för ett aktiebolag att minska det totala antalet utestående aktier. När aktiebolaget köper sina egna aktier makuleras i princip alltid aktierna. Detta återköp gör att de kvarvarande aktieägarnas ägarandelar i bolaget ökar. På så sätt kan återköp av aktier ses som en form av utdelning till aktieägarna. Det finns också bolag som av skatteskäl återköper aktier som alternativ till att lämna en kontant utdelning.