Guide till terminerTerminer definieras som avtal mellan en säljare och en köpare om att göra en framtida affär till ett på förhand bestämt pris. Terminer fungerar som ett slags finansiella instrument vilka minimerar risker. Det kan till exempel handla om affärer med egendom eller valuta. Andra affärer som det kan gälla är exempelvis aktier och råvaror. I USA och Europa benämns samma finansiella instrument ofta ”futures” eller ”forwards”. Följden av terminspris för olika löptider brukar kallas en terminskurva. Terminshandel har växt sig populär under senare år. Likt en option gäller en termin en framtida handling, med den skillnaden att när det gäller terminer är både köpare och säljare skyldiga att fullfölja sitt avtal.

Indexterminer

Ett index beskriver genomsnittlig aktiekursutveckling för de aktier som ingår i index. En termin är ett avtal om ett kommande köp, eller en kommande försäljning, där båda parter har skyldighet att fullfölja uppgjort avtal. En termin är ett standardiserat finansiellt instrument som minskar ekonomiska risker. En indextermin är ett avtal mellan köpare och säljare om ett framtida köp eller en framtida försäljning. I aktieindexterminsavtalet finns information om avtalat pris, och framtida datum för köp eller försäljning. Underlaget för en indextermin är det index som beskriver förändringen hos aktierna som aktuell aktieindextermin berör. Handel med aktieindexterminer introducerades i Sverige 1987 av OMX.

Aktieterminer

Gemensamt för alla terminer är att de handlar om avtal mellan köpare och säljare om ett framtida köp eller en framtida försäljning. Syftet med ett aktieterminsavtal är att minska de ekonomiska riskerna med köpet eller försäljningen genom att i förväg fastställa priset för den framtida överlåtelsen av aktierna. Både köpare och säljare är förpliktigade att följa avtalet, i vilket priset för aktierna anges samt överenskommet framtida överlåtelsedatum. Det sker ingen betalning vid upprättandet av aktiteterminsavtalet, däremot krävs ofta någon form av säkerhet. Aktieterminer gör det enklare för en aktieplacerare att säkra sitt aktieinnehav, då man redan på förhand bestämt priset och villkoren för det framtida köpet eller den framtida försäljningen.

Valutaterminer

Ofta hör man begreppet terminer inom valutamarknaden, när det gäller valutakurssäkring. I exemplet med terminer inom valutamarknaden fastställs alltså växlingskursen på förhand för en framtida valutaaffär. Det vill säga, ett avtal om ett framtida köp eller försäljning av en valuta. Syftet är att eliminera valutarisken, på så sätt att man säkerställer valutakursen i förväg. När terminsavtalet ingås anges utöver valuta också aktuellt belopp, valutakurs och förfallodatum. Avtalet är bindande för både köpare och säljare. Många företag som gör affärer med utlandet nyttjar valutaterminer för att säkerställa valutakursen. Att ingå valutaterminsavtal är med andra ord ett bra skydd mot valutakursförändringar.

Ränteterminer

Ränteterminer, liksom övriga förekommande terminer, är ett finansiellt instrument för att eliminera risker. Likt övriga terminsformer handlar ränteterminer om att i förväg avtala om ett kommande köp, eller en kommande försäljning. Av alla terminer är ränteterminerna de vanligast förekommande terminsavtalen. Till största delen återfinns handel med ränteterminer inom marknadsområdet depositioner samt räntebärande papper. Ett ränteterminskontrakt är med andra ord ett avtal där den ena parten skriver under på att betala motparten en överenskommen ränta på ett kapitalbelopp vid ett i förväg fastställt betalningstillfälle. Ränteterminer reducerar risken i din placering eller skuld genom att skydda mot oönskade förändringar i marknadsräntan.