Aktie.se logo

Aktie.se om aktier

En aktie är egentligen en andel i ett aktiebolag. Varje aktie motsvarar en del av aktiebolagets aktiekapital. Den som äger en aktie är alltså delägare i aktiebolaget. Med delägarskapet följer rätten att uppbära utdelning och att rösta om olika frågor på aktiebolagets bolagsstämma. Detta gäller även om man endast äger en aktie.

Berliner Nord-Eissenbahn Gesellshaft - aktiebolag

Mindre företag kan ha endast en aktie för hela aktiekapitalet medan större företag kan ha miljoner, om inte miljarder, aktier. Börsnoterade så kallade publika aktiebolag som exempelvis Nordea och Ericsson har miljarder utestående aktier och en stor mängd delägare.

Många större aktiebolag har delat upp aktierna i två typer, A-aktier och B-aktier. A-aktierna har ett högre röstvärde än B-aktierna. Anledningen till denna uppdelning är att storägarna inte gärna vill riskera att bli nedröstade av ett större antal mindre aktieägare. A-aktierna finns i ett mindre antal än B-aktierna och brukar inte omsättas på börsen särskilt ofta. När man normalt talar om köp och sälj av aktier är det B-aktier det handlar om.

Handel med aktier

En aktie är ett förmögenhetsobjekt som bland annat kan köpas, säljas och pantsättas. För aktier i större aktiebolag finns särskilda handelsplatser, aktiebörser, där man köper och säljer aktier. På börsen matchas köpare och säljare och när båda har kommit överens om ett pris på aktien så sker en affär. I dag sker all handel digitalt vilket medför låga transaktionskostnader och snabb handel. Ett aktiebolag måste vara noterat på börsen för att kunna handlas.

För att handla med aktier krävs att man har ett värdepapperskonto eller en aktiedepå hos en bank eller annan finansiell institution. När man gör ett köp eller en försäljning registreras handeln hos clearinginstitutet Euroclear. Det är sedan Euroclear som bevakar aktieägarnas intressen när det handlar om utdelning, aktiesplittar, kallelse till bolagsstämma, med mera.

Aktiebörser i Sverige

I Sverige finns i dag tre större aktiebörser. Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX) är den största och mest kända börsen med ungefär 300 registrerade aktiebolag. Burgundy är en börs som ägs av ett större antal banker i Norden. Syftet är att vara ett alternativ till Stockholmsbörsen. I dagsläget går det att handla med aktier i ungefär 1000 bolag på Burgundy. Dessutom erbjuds handel i så kallade börshandlade fonder (ETF). Nordic Growth Market (NGM) är en börs som fokuserar på handel i tillväxtbolag. Bolagen är mindre och inte lika analyserade och genomlysta som bolagen på de större listorna. Förutom dessa tre större börser finns också oreglerade marknadsplatser för onoterade aktiebolag. Här är handeln sporadisk och likviditeten mycket låg.

Aktiekurser och värdering

Priset som en köpare och en säljare kom överens om vid den senaste avslutade affären ger aktiekursen. Eftersom en aktie handlas precis som vilken vara som helst är det betalningsviljan som avgör priset. Aktiekursen är en ganska bra indikator på vad det faktiska värdet på aktien borde vara. Dock går det inte att sätta likhetstecken mellan aktiekursen och värderingen av företaget. Värdet på en aktie beror på vad aktiebolaget förväntas prestera i framtiden. Beräkningen av detta brukar främst göras utifrån den förväntade utdelningen. I många aktiebolag lämnas ingen utdelning och då är det andra faktorer som avgör aktiens värde.

Hur tjänar man pengar på aktier?

När du har aktier finns det två sätt som kan göra att du tjäna pengar. Det ena är genom aktieutdelning. Aktieutdelning sker om företaget gått bra och de vill ge aktieägarna något. Det andra sättet är genom att aktierna stiger eller sjunker i värde, när aktier går ner i värde kan man tjäna pengar genom att blanka aktier eller gå kort i aktier (short position). Historiskt sett har aktierna på den svenska börsen sedan 1900 talet stigit med ca 7% per år och då är inflationen inräknat. Detta kan jämföras med obligationer som gett ca 3% under samma period.

Bild från http://www.tschoepe.de/infomationen/berliner_nordbahn.htm

MerVälkommen till Aktie.se©2017 Aktie.se | Kontakt | Cookies | Sitemap